Zavolejte nám +420 770 606 552

REKLAMAČNÍ ŘÁD

CZ SKI s.r.o.

upravující podmínky a způsob reklamace zboží zakoupeného spotřebiteli

 

 1. Úvod
  • Tento reklamační řád stanoví podrobněji vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s reklamací zboží z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím CZ SKI s.r.o., se sídlem Jana Želivského 2200/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 03228126, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 228848 (dále jen „prodávající“) a spotřebitelem (dále jen „kupující“). Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího.
  • Tento reklamační řád je platný pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem. Prodávající si vyhrazuje právo reklamační řád měnit. Reklamační řád, včetně případných změn, bude zveřejněn v provozovně (provozovnách) prodávajícího, dále jej prodávající zveřejní na webových stránkách www.czski.cz.
  • Otázky, které tento reklamační řád neupravuje, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

 1. Postup reklamace
  • Pokud kupující v průběhu záruční doby zjistí vady zboží zakoupeného od prodávajícího, uplatní reklamaci k předmětu koupě u prodávajícího v kterékoli provozovně, příp. sídle prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil.
  • Reklamace zboží se provádí osobně na kterékoli prodejně nebo provozovně prodávajícího, příp. v sídle prodávajícího, nebo poštou na adresu sídla prodávajícího Jana Želivského 2200/2, Žižkov, 130 00 Praha 3.
  • Při uplatnění reklamace uvede kupující údaje o kupní smlouvě (datum a místo koupě), s reklamovaným zbožím předloží příslušné doklady (daňový doklad o nákupu zboží, záruční list), popíše vadu nebo vady a uvede, jak se vada nebo vady projevují, a jaké nároky z vad zboží uplatňuje.
  • Prodávající kupujícímu vydá písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Potvrzení bude obsahovat údaj o sjednaném datu a způsobu vyřízení reklamace.
  • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě reklamace prostřednictvím poštovní přepravy, běží lhůta pro vyřízení reklamace ode dne doručení řádné a úplné reklamace prodávajícímu. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.
  • Po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, která však nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
  • Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.
  • Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS nebo emailem anebo telefonicky. Způsob sjednaného způsobu kontaktování kupujícího bude zaznamenán v písemném potvrzení o uplatnění reklamace.
  • Po vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Zamítne-li prodávající reklamaci, vydá kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
  • Reklamaci provádí kupující na své náklady. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, pokud je uplatnil u prodávajícího do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

 1. Záruka za jakost
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (má sjednané vlastnosti, hodí se ke sjednanému účelu, je kompletní, má odpovídající jakost nebo odpovídá jiným zákonným nebo smluvním podmínkám atd.). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Po uplynutí šesti měsíců musí kupující prokázat, že vada existovala již v době převzetí.
  • Má-li zakoupené zboží vadu při převzetí, kupující má právo na dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  • Na výrobní vady zboží poskytuje prodávající záruční dobu 24 měsíců, pokud není pro jednotlivé předměty upravena jiná doba jako doba použitelnosti uvedená v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Záruční doba počíná běžet okamžikem odevzdání zboží kupujícímu. Reklamace musí být uplatněna do konce záruční doby.
  • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo podle své volby požadovat:
 2. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 3. bezplatné odstranění vady opravou;
 4. přiměřenou slevu z kupní ceny;
 5. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
  • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo pro větší počet vad (nejméně tři vady současně). V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  • Prodávající neodpovídá za vady:
 6. o kterých kupující věděl již před převzetím věci;
 7. způsobené nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze a instalaci výrobku (uvedení do činnosti, provoz a skladování);
 8. vzniklé neodborným zásahem do výrobku, způsobené vnějšími vlivy (přírodní síly apod.) nebo nešetrným zacházením (pád, úder apod.);
 9. vzniklé použitím výrobku v rozporu s určením výrobce.

 

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  • Společnost CZ SKI s.r.o. tímto informuje spotřebitele dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, 120 00 (bližší informace na webových stránkách http://www.coi.cz).

 

V Praze dne 1.12.2021                                                                                                                                       CZ SKI s.r.o.Pro poslání reklamace z e-shopu si prosím stáhněte reklamační formulář zde.